Close

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Provozovatel: Eva Kašparová, IČ 060 46 452, se sídlem Brožíkova 424, 530 09, Pardubice,
 • Osobní údaje: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o věku 

2. Provozovatel e-shopu www.babysoul.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., ve znění daňového řádu, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy 

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby. 

5. Provozovatel je fyzickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.

6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

i. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

ii. Osobní údaje budou předávány externím dopravcům, a to v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje mohou být předány těmto externím dopravcům:

     • DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.)
     • Zásilkovna s.r.o.

Bez výslovného souhlasu Účastníka bude Provozovatel s osobními údaji nakládat pouze a výhradně v rozsahu podle čl. 28 Nařízení. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky a 3 měsíce.

iii. Osobní údaje budou předávány společnosti ThePay.cz, s.r.o., a to v minimálním rozsahu, který je nutný pro zajištění platby v případě, že zvolil Účastník jako formu úhrady při uzavírání smlouvy platbu on-line nebo platební kartou. Bez výslovného souhlasu Účastníka bude Provozovatel s osobními údaji nakládat pouze a výhradně v rozsahu podle čl. 28 Nařízení. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky a 3 měsíce.

iv. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

i. daňový doklad bude uchován 3 roky a 3 měsíce od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 280/2009 Sb., ve znění daňového řádu budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let a 3 měsíců počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 1 rok a 3 měsíce ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

i. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 1 rok a 3 měsíce od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

iii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání dotazníků Heureka – program Ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zajištění spokojenosti s nákupem zákazníků. Provozovatel v rámci vyhodnocování zpětné vazby Účastníka a analýz tržního postavení využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz - společnost Heureka Shopping s.r.o. Pro tyto účely může Provozovatel předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Účastníka (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka). Osobní údaje Účastníka nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Účastník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Účastníka se dotazník nebude dále zasílat. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky a 3 měsíce.

iv. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání dotazníků Zboží.cz – program služby Seznam Zboží.cz „Měření konverzí“: zasílání dotazníků Zboží.cz za účelem zajištění spokojenosti s nákupem zákazníků. Provozovatel v rámci vyhodnocování zpětné vazby Účastníka a analýz tržního postavení využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Zboží.cz - společnost Seznam.cz, a.s. Pro tyto účely může Provozovatel předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Účastníka (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka). Osobní údaje Účastníka nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu „Měření konverzí“ může Účastník kdykoli vyjádřit námitku, dle odstavce IV, bodu 4 b) tohoto dokumentu. V případě námitky Účastníka se dotazník nebude dále zasílat. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 230 dní.

d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

i. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky a 3 měsíce.

ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky a 3 měsíce.

iii. Externí reklamní systémy: Provozovatel v rámci vyhodnocování zpětné vazby Účastníka a analýz tržního postavení využívá technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Tato technologie umožňuje ukázat Účastníkovi, který již projevil zájem o produkty Provozovatele, reklamy Provozovatele v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů. 

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. 

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. 

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. 

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, vyřizování reklamací. 

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním 

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

      a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
      b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;
      c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
      d) na omezení zpracování Osobních údajů;
      e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
      f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
      g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím zaslání žádosti na adresu Provozovatele administrativa@babysoul.cz nebo na adresu sídla Provozovatele prostřednictvím dopisu s úředně ověřeným podpisem dle článku IV. odstavce 6.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, kdyby se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu administrativa@babysoul.cz

b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu administrativa@babysoul.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem. 

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele. 

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata. 

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018


Close