Close

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

I. Úvodní ustanovení
Provozovatel internetového obchodu www.BabySoul.cz je:
Eva Kašparová
Brožíkova 424
53009, Pardubice
Česká republika
IČ: 06046452
(dále jen eshop)
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“)
a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba,
která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Přístup na eshop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky a Zásadami ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.babysoul.cz Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách https://www.babysoul.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů.

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Kupujícím, na základě kterých lze Kupujícího přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Kupujícím, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

1) Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III VOP vyžaduje Prodávající v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Kupující může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Prodávajícímu další nepovinné údaje.

2) Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Prodávající po Kupujícím nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Kupující poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

2. Ochrana Osobních údajů. Prodávající shromažďuje a uchovává Kupujícím zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Prodávající chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Prodávající prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

1) Prodávající však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Kupujících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Prodávajícího a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

2) Kupující prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Omezení nakládání s údaji. Prodávající nebude bez předchozího svolení kupujícího zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Kupujícího z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
4. Zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Kupujících pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů) a pro statistické účely.
5. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, stisknutím tlačítka "Registrovat" a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícímu jako správci, za účelem identifikace Kupujícího při užívání služby Registrace.
6. Doba udělení souhlasu. Kupující uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 3 roky a 3 měsíce, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího zpracovávat Osobní údaje Kupujícího po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
7. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
8. Odvolání souhlasu. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. III. VOP je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese administrativa@babysoul.cz. Po odvolání souhlasu Prodávající zajistí, aby veškeré údaje Kupujícího byly z databáze Prodávajícího a z Uživatelského účtu Kupujícího zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. V takovém případě se na Kupujícího nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Prodávajícího zpracovávat Osobní údaje Kupujícího po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (odst. 10).
9. Přístup Kupujícího k údajům. Kupující má od okamžiku založení Uživatelského účtu - Registrace, či uložení osobních dat pomocí tlačítka „Uložit“ v objednávkovém formuláři pro nákup bez registrace, právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Prodávající poskytne Kupujícímu informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Prodávajícího (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Kupující je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10. Poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Prodávající je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Prodávajícího, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Kupujících nebo třetích osob.


IV. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky eshopem, za případné chyby při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Uzavření smlouvy eshop neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.


Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na eshopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,
jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat (již se nevyrábí, nelze dodat jiné barvy aj..).
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že si Kupující při vytvoření objednávky zvolil jako formu úhrady platbu na bankovní účet Prodávajícího a tuto platbu neprovedl v rámci 14 kalendářních dní od vytvoření objednávky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

V. Ceny
Ceny uvedené na eshopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře
je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

VI. Dodání zboží
Kupující / spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v eshopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)
2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
3. Ustanovení § 1832 odst. 4 občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků.
5. Po vrácení zboží (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu.
6. V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
7. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu hradí plně kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
8. Pokud odstoupíte od smlouvy s Prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).
9. V případě rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy, je nutné nás nejdříve kontaktovat e-mailem, na adresu obchod@babysoul.cz, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo poštou na adresu
  babysoul.cz - Eva Kašparová
  Brožíkova 424
  530 09  Pardubice
Obratem Vám zašleme instrukce k zaslání zboží zpět. V případě zaslání zboží na naší adresu bez předchozího potvrzení, nelze garantovat bezproblémové vyřízení!
 
Při výměně zboží bude naúčtován poplatek za dopravu!

VIII. Práva z vadného plnění - Reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),
lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.
10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.

IX. Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.e­u/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Close